Acasă GDPR

GDPR

de ASUM

REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

actualizat la 18.05.2024

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al A.S.U.M., prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Legea 133/2011 și Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu diverse sesizări, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic acest Regulament GDPR, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Regulamentului GDPR, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere din Moldova (în continuare “A.S.U.M.”, “noi“, ”asociația”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul ASUM cu protecția datelor la adresa de e-mail gdpr@asum.md sau prin poștă sau curier la adresa de corespondență: mun. Edineț, str-la Uzinei nr. 2, raion Edineț, RM.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau din surse publice deschise, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când vă abonați la A.S.U.M., ne transmiteți: adresa de e-mail;

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a paginilor de pe rețelele de socializare asociate sitului pentru a  efectua analize și a ne adapta nevoilor și subiectelor ce prezintă interes pentru public.

În calitate de operator date cu caracter personal, asociația are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de dvs, de personalul asociației, de terți sau cele din surse și cu caracter public.

A.O. Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere din Moldova se obligă că datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate, la solicitarea persoanei vizate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate;
 • prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
 • prelucrate într-o manieră care asigură securitatea adecvată inclusiv, protecția privind prelucrările neautorizate, ilegale, împotriva pierderii, distrugerii, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;

În vederea respectării dispozițiilor legislației cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vigoare, prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unității se realizează conform următoarelor proceduri interne:

1. Procedura de colectare, stocare și prelucrare date cu caracter personal

2. Procedura de stocare și arhivare fizică și electronică a datelor cu caracter personal

3. Procedura de ștergere a datelor cu caracter personal

4. Procedura de colectare, stocare și ștergere înregistrări prin sistemul de supraveghere video – nu e cazul

5. Procedura de acces și pontaj electronic pentru angajați – nu e cazul

6. Procedura de păstrare a confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate

7. Procedura de gestionare a datelor cu caracter personal cu privire la tehnologia informației

8. Procedura de gestionare a breșelor de securitate

9. Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal în recrutarea personalului

10. Procedura de răspuns la solicitările persoanelor vizate (beneficiari, terți, personal intern)

11. Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing

12. Procedura de portare a datelor cu caracter personal

13. Procedura de pseudonimizare a datelor cu caracter personal

14. Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal ale însoțitorilor beneficiarilor/terțului.

Date prelucrate

Astfel, ASUM prelucrează următoarele date cu caracter personal și cu caracter sensibil:  numele, prenumele, patronimicul, sexul, vârsta, datele membrilor de familie/gradele de rudenie, porecla, data și locul nașterii, adresa domiciliului, semnătura olografică și digitală, date din actele de stare civilă, date din certificatul de înmatriculare, date din permisul de conducere, sancțiuni disciplinare, numărul dosarului de pensie, codul personal de asigurări medicale, codul personal de asigurări sociale, telefon mobil, telefon fix, fax, e-mail, loc de muncă actual și anterior, IDNP, profesie, funcție, formare profesională, diplome, situație familială, situație financiară, situație militară, date bancare, date privind bunurile deținute, voce, imagine, date de geolocalizare, cetățenia, obișnuințe/comportament, originea etnică, prezența/absența convingerilor politice, date privind starea de sănătate, convingerile religioase, date referitoare la condamnări penale, apartenența socială, sancțiuni contravenționale, măsuri procesuale de constrângere.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Consimțământul și acordul de prelucrare a datelor

Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată și-a exprimat consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru acea prelucrare. Angajații și terții vor semna un consimțământ de prelucrare a datelor furnizate de aceștia, în care se enunță prelucrările efectuate, scopul acestora și destinatarii datelor colectate.

Consimțământul trebuie acordat printr-o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Consimțământul vizează toate activitățile de prelucrare efectuate în același scop sau în aceleași scopuri, consimțământul trebuie exprimat pentru toate scopurile prelucrării.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil cu vârsta mai mică de 16 ani, prelucrarea datelor se face în baza consimțământului acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Consimțământul nu este necesar în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
 • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate sau prevenirii amenințării altor persoane în cazuri similare;
 • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
 • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;
 • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;
 • când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
 • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal și cu caracter sensibil ale persoanelor publice, ale personalului asociației, vizitatorilor, beneficiarilor finali și alți terți este îndeplinirea obiectului de activitate al asociației, respectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, monitorizarea funcționării pe principii democratice a instituțiilor publice și apărarea interesului public, prevenirea și combaterea criminalității, siguranța cetățeanului în spațiul public.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: pentru prestarea serviciilor A.S.U.M. în beneficiul dvs și pentru apărarea intereselor noastre legitime și a interesului public având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Situațiile în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea statutară se vor realiza în următoarele scopuri:

 • Măsuri privind monitorizarea/securitatea persoanelor și a spațiilor – asigurarea siguranței persoanelor expuse sau potențial expuse la diferite riscuri în spațiul public, asigurarea siguranței datelor și protecția personalului intern și a terțelor persoane la sediul asociației;
 • Cadastru sau administrare imobiliară – protecția bunurilor/spațiilor aflate în gestiunea asociației, verificarea datelor cadastrale în vederea apărării unui interes public și respectării legislației în vigoare;
 • Protecție sau asistență socială – acordare asistență juridică în diferite cazuri sociale, etc.
 • Reclamă, marketing sau publicitate – încheierea de contracte de publicitate online, difuzarea unui spot publicitar, promovarea unui eveniment în mediul online, reclamă sponsori;
 • Selecție sau plasare a forței de muncă – recepția CV-urilor, asistență la redactarea unui CV  în vederea angajării ulterioare, evaluarea componențelor profesionale și asistență juridică în identificarea unui loc de muncă, etc.
 • Servicii de reprezentare în justiție – datele personale ale prestatorilor de servicii, ale martorilor sau părților vătămate, parte din proces sau la contravenție;
 • Servicii de telecomunicații electronice – la trimiterea unui email, unei sesizare sau unei solicitări de asistență privind încălcarea unui drept individual sau a unei situații de interes public prin intermediul chestionarului online sau formularului de contact de pe pagina web a asociației.
 • Prevenirea, cercetarea, combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice și a securității statului – acțiuni educative de prevenire a infracțiunilor realizate în școli, monitorizare  și cercetare a respectării dreptului la sănătate/muncă/educație a persoanelor condamnate, acțiuni de monitorizare a ordinii publice, prevenirea infracțiunilor de către diverse persoane în spațiul public;
 • Educație sau cultură – efectuare de programe educație civică și juridică în cadrul școlilor, etc.
 • Resurse umane – selectare, angajare și alte tipuri de colaborare cu personalul/prestatorii de servicii;
 • Evaluarea credibilității – evaluare comportament a potențialilor beneficiari și angajați/membri, evaluare credibilitate profesională (la interviul de angajare), etc.;
 • Analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere disciplinară – analizarea prealabilă a unei spețe privind unele încălcări admise de personalul asociației, de funcționari sau demnitari publici care au admis încălcarea legislației în vederea tragerii la răspundere
 • Analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere penală – analizarea prealabilă a unei spețe privind unele încălcări grave de ordin penal admise de personalul asociației, de funcționari sau demnitari publici sau alte persoane care au admis încălcarea legislației în vederea tragerii la răspundere și sesizarea organelor abilitate
 • Măsuri de protecție a site-ului web al A.S.U.M. față de atacuri cibernetice – verificarea prealabilă la nivel vizual a sursei emailului expeditorului, verificare SMS și apeluri nesolicitate, protejarea datelor personalului asociației în vederea răspândirii involuntare în mediul online, efectuarea de copii de rezervă a datelor importante, securizarea conturilor afiliate website-ului conform procedurilor fiecărei aplicații conexe, schimbarea perioadă a parolelor, antivirus, etc.;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente – măsuri interne privind stabilirea modului de comunicare cu autoritățile și a persoanelor responsabile, obligativitatea legitimării de serviciu a persoanelor – atât a vizitatorilor la sediul asociației, cât și a delegaților asociației la diverse instituții;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri – după caz.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne proteja activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină imposibilitatea acordării serviciilor, efectuării rapoartelor de muncă  sau  încheierii vreunui tip de contract colaborare/donație/voluntariat.

Destinatarii datelor cu caracter personal colectate de noi

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
 • Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terțe persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete).

Termenul de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform Legii 133/2011 și Regulamentului UE nr. 2016/679, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate și ulterior prelucrate.

Datele dvs sunt păstrate pe o durată între 30 zile și 5 ani, în funcție de situație, fapt despre care fiecare persoană va fi informată.

Spre exemplu în situația în care depuneți o cerere de înscriere ca membru al asociației și decizia Consiliului de Administrație este negativă, datele dvs personale vor fi șterse în 30 de zile de la data adoptării deciziei respective.

În situația în care ne sesizați un caz sau o încălcare a drepturilor dvs sau a unui caz de interes public în care sunt și drepturile dvs afectate, datele dvs personale vor fi stocate până la soluționarea definitivă a cazului și pe o durată de 5 ani după aceasta.

În situația în care participați ca voluntar la unele dintre acțiunile noastre sau sunteți angajat la noi, datele dvs personale vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea evenimentului sau de la rezilierea contractului cu noi.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea, rectificarea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații care nu limitează realizarea scopului pentru care au fost colectate, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În ceea ce privește arhivarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal,  acestea se realizează conform procedurilor interne care stabilesc modalitățile de realizare a acestor operațiuni în cadrul asociației.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Republicii Moldova.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul inițial să garanteze că prelucrările efectuate de terț au scopuri similare cu prelucrarea inițială. În acest caz, asociația noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informațiile privind aceasta prelucrare, conform legii nr. 133/2011 în vigoare sau a Regulamentului UE nr. 2016/679.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Drepturile dvsDescriere
InformareaÎn cazul în care datele sunt sau nu sunt obținute direct de la persoana vizată (cu excepția cazului când aceasta posedă deja informațiile), în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective (identitate operator, scop, categorii de date).
AccesulPuteți să ne cereți: să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
RectificareaNe puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelorNe puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se bază pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare. În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente, iar A.S.U.M. va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.
Restricționarea prelucrării datelorNe puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare. Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem sau am avut consimțământul dvs.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile A.S.U.M. sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelorNe puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și prelucrarea se face prin mijloace automate.
OpozițiaVă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automatePuteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
PlângeriAveți dreptul să depuneți o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În Republica Moldova, datele de contact ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 48, MD-2004, Republica Moldova, Telefon: +373 22 820 801; E-mail: centru@datepersonale.md fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment Centrul Național, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului A.S.U.M. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 30 zile. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Aprobat prin Decizia nr. 16/4 din 06.10.2021

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.