Acasă NoutățiLegislativ Noutăți în domeniul achizițiilor publice

Noutăți în domeniul achizițiilor publice

de ASUM
395 vizualizări

La data de 12 mai curent, Parlamentul RM a înregistrat un proiect legislativ de modificare a Legii 131/2015 privind achizițiile publice, cu scopul de a transparentiza procedurile în domeniu.

Prezentăm mai jos principalele modificări propuse de autorul proiectului:

1. Se introduce termenul de achiziție de valoare mică, astfel acestea vor fi  reglementate expres de prezenta lege. În motivarea proiectului se arată că în multe cazuri, contractele de valoare mică au mascat unele acte de corupție, autoritățile contractante aplicând contractele de valoare mică pentru a diviza achiziția prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată;

2. Se completează noțiunea de abatere profesională. Astfel că, abatere profesională va fi considerată inclusiv încălcarea regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor;

3. Între atribuțiile Agenției se instituie obligația de publicare pe website a deciziilor în termen de 3 zile de la data emiterii acestora;

4. Se include o atribuție nouă a Agenției, cea de constatare și examinare a cazurilor de încălcare a regulilor de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice, emitere prescripții și aplicare sancțiuni conform legislației;

5.  Președintele grupului de lucru va fi desemnat pentru un mandat de un an, și va putea fi reînnoit o singură dată;

6. Se completează atribuțiile grupului de lucru cu obligația de revizuire a deciziilor de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru ca rezultat al prescripțiilor de remediere emise de autoritățile competente, sau după caz, din oficiu;

7. Autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice, va fi obligată să remedieze neconformitățile constatate în desfășurarea procedurilor de atribuire/modificare a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de către organele abilitate, potrivit legislației; Inclusiv aceasta va fi obligată să transmită, la solicitarea Agenției Achiziții Publice, orice informație privind atribuirea, executarea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru și deciziile privind remedierea neconformităților constatate de aceasta;

8. Se completează articolul privind datele de calificare ale operatorilor economici. Astfel, organele competente și organele de drept vor prezenta gratuit, în termen de cel mult 10 zile, la solicitarea autorității contractante, o informație sistematizată sau orice informație despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului economic și persoanelor de conducere/beneficiarilor efectivi în organizații sau grupări criminale, precum și alte date despre operatorul economic respectiv prevăzute de prezenta lege. În cazul operatorului economic nerezident, o asemenea informație poate fi solicitată de la autoritățile competente din străinătate potrivit uzanțelor (practicilor) internaționale.

9. Se completează articolul privind eligibilitatea ofertantului/candidatului. Astfel, un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice și/sau a fost inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (10)-(12).

10. Se modifică regulile de evitare a conflictului de interese. Astfel, membrul grupului de lucru al autorității contractante/furnizorul de servicii de achiziție are obligația de a semna, pe propria răspundere, o declarație de confidențialitate și imparțialitate, prin care se angajează să respecte necondiționat prevederile prezentei legi și prin care confirmă, totodată, că:

a) nu este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanților ori cu unul sau mai mulți fondatori/beneficiari efectivi ai acestora;

Proiectul se află momentan în etapa de examinare, iar orice persoană interesată, în temeiul Legii 239/2008 privind transparența în procesul decizional poate contribui cu recomandări prin înaintarea acestora către Parlament.

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.